Cafeteria 2019 - cegvezetoknek.hu

CAFETERIA 2019

ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

2014. július 21. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Az önsegélyező pénztár egyéni számlák fedezetéből finanszírozott szolgáltatásai az alábbiak:

Táppénz miatt kieső jövedelem pótlása

A pénztár megtéríti a tagjának/kedvezményezettjének a táppénzellátással összefüggésben elmaradt jövedelmét az annak alapját képező jövedelme és a tényleges táppénzellátása különbözete összegében.

Rokkantság/baleseti járadék miatt kieső jövedelem pótlása

A pénztár megtéríti a tagjának rokkantsága miatt kieső jövedelmét a rokkantsági ellátása/baleseti járadéka összegének minimálbértől való elmaradása összegében.

Megváltozott munkaképesség miatt kieső jövedelem pótlása

A pénztár kiegészíti a tagja megváltozott munkaképessége következtében kapott ellátása összegét az ellátással azonos összegben.

Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása

A pénztár megtéríti a tagjának (a tag kedvezményezettjének) a munkanélküliség következtében kieső jövedelmét a munkanélküliség időtartamára a munkanélkülivé válás előtti utolsó jövedelme és a munkanélküli ellátásaként kapott jövedelme különbözeteként.

Várandósági ellátás

A pénztár megtéríti a tagjának a várandósági ideje alatt felmerült orvosi ellátásokra fordított kiadásait az ezekről benyújtott számlák összegével azonosan.

Születési támogatás

A pénztár 600 ezer Ft-ot fizet ki a tagjának gyermeke születése esetén, a gyermekvállalás társadalmi fontosságára tekintettel, annak költségei elismeréseként.

Gyermekgondozási díj kiegészítése

A pénztár kiegészíti a tagja gyermekgondozási díjként kapott ellátása 40%-át.

Gyermekgondozási segély kiegészítése

A pénztár kiegészíti a tagja gyermekgondozási segélyként kapott ellátását az ellátás összegével azonosan.

Iskoláztatási támogatás

A pénztár megtéríti a tagjának gyermeke iskoláztatása kapcsán felmerült számlával alátámasztott költségeit a tanév ideje alatt gyermekenként a minimálbér összegéig. E jogcímen finanszírozhatók a tankönyv/taneszköz vásárlások, ruházati kiadások, albérleti díj, tandíj a gyermek 25 éves koráig, iskolalátogatási igazolás birtoká-ban.

Gyógyszerkiadások finanszírozása

A pénztár megtéríti a tagjának a gyógyszer- illetve gyógyhatású termék megvásárlására fordított kiadásait az erről szóló számlák összegében.

Gyógyászati segédeszközök vásárlásának finanszírozása

A pénztár megtéríti a tagjának a gyógyászati segédeszközök illetve ilyen minősítéssel rendelkező berendezések megvásárlására fordított kiadásait az erről szóló számlák összegében.

Temetési segély

A pénztár megtéríti a tagjának, vagy hozzátartozójának eltemetése érdekében felmerült kiadásokat az erről szóló számlák összegében, maximum 600 ezer Ft összeghatárig.

Látássérült/mozgáskorlátozott/fogyatékos személy életvitelét segítő szolgáltatás

A pénztár megtéríti a tagjának, vagy hozzátartozójának látássérültsége, mozgáskorlátozottsága vagy fogyatékossága okán, az ezzel összefüggésben keletkezett, az illető életvitelét segítendő/javítandó felmerült kiadásokat az erről szóló számlák összegében, maximum 300 ezer Ft összeghatárig.

Otthoni-/idősgondozás kiadásainak finanszírozása

A pénztár megtéríti a tagjának, vagy hozzátartozójának otthoni gondozása/idősotthonban történő ellátása igazolt kiadásait a gondozást ellátó szolgáltató, illetve az idősotthon számlája alapján, maximum a nyugdíjminimum összegéig.

Az egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások közös jellemzője, hogy azokat a pénztár a fentebb felsoroltak szerint az illető tag egyéni számlája egyenlegéig behatároltan nyújtja. Tehát az egyéni számla egyenlege fizethető ki maximálisan. Ezen szolgáltatások mindegyike közeli hozzátartozó jogon is hozzáférhető.

A pénztár közösségi elven nyújtott szolgáltatásai az alábbiak:

Munkanélküli segélyezés

A pénztár havi 30 ezer Ft munkanélküli segélyt nyújt egyszeri 3 hónapos időtartamban azon tagjának, akinek a munkanélkülisége ideje alatti ellátása megszűnik.

Baleseti segély

A pénztár maximum 200 ezer Ft illetve az egészségkárosodása mértékével arányos baleseti segélyt nyújt annak a tagjának, aki csonkolással járó balesetet szenved el.

Halva születéssel/fogyatékossá válással összefüggő segély

A pénztár 100 ezer Ft illetve a fogyatékossá válással arányos összegű segélyt nyújt annak a tagjának, akinek gyermeke halva születik, vagy a születését követő 3 éven belül fogyatékossá válik.

Átmeneti segély

A pénztár a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvényben meghatározottak szerint lakó ingatlanban bekövetkezett tűz- és elemi kár esetén átmeneti segélyt nyújt a tagjának max. 100 eFt értékben az esemény bekövetkeztét tanúsító kárjegyzőkönyv alapján a kár 20%-a erejéig.

Haláleseti támogatás

A pénztár a tagja halála esetén 120 ezer Ft összegű támogatást nyújt a temetésével összefüggő számla alapján a tag temetéséről gondoskodó hozzátartozójának.

A közösségi elven nyújtott szolgáltatásokat a pénztár az e célra elkülönített tartalékából finanszírozza mindaddig, amíg a benyújtott igényekre a tartalékai fedezetet nyújtanak.

A közösségi szolgáltatásokra való jogosultság közös kritériumrendszere, hogy azokra olyan tagok tarthatnak igényt, akik a pénztárnak legalább 2 éve tagjai és a tagdíjfizetési kötelezettségüknek - az évenkénti minimál tagdíj (36 ezer Ft/év) tekintetében - folyamatosan eleget tesznek.

A közösségi elven nyújtott szolgáltatási lehetőségek közeli hozzátartozói körre nem, csak kifejezetten a pénztártagok számára hozzáférhetők.

Az önsegélyező pénztár célzott szolgáltatásai - melyek 2013-tól kerültek a szolgáltatási palettába - az alábbiak:

Védett fogyasztók rezsiköltségeinek finanszírozása

A pénztár a vele célzott támogatási szerződést kötő munkáltatói tagjai alkalmazotti köre számára ezen szerződésben rendelkezésére bocsátott fedezet keretéig a munkáltató által megszabott fel-tételekkel szolgáltatást nyújt a védett fogyasztónak minősülő alkalmazotti kör illetve azok hozzátartozói számára rezsiköltségeik meg-térítésére a jogszabály adta keretek között.

Lakáscélú deviza jelzáloghitel-törlesztésének támogatása

A pénztár a vele célzott támogatási szerződést kötő munkáltatói tagjai alkalmazotti köre számára ezen szerződésben rendelkezésére bocsátott fedezet keretéig a munkáltató által megszabott feltételekkel szolgáltatást nyújt a lakáscélú deviza jelzáloghitellel rendelkező alkalmazotti köre illetve azok hozzátartozói számára e hitel törlesztéséből keletkezett megemelkedett kiadások finanszírozására a jogszabály adta keretek között.

A célzott szolgáltatások hozzáférési feltételei célzott támogatói szerződésenként/munkáltatónként eltérőek lehetnek.

CAFETERIA OLCSÓBBAN ANYAG LETÖLTÉSE